Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

 

Thông báo số 22/DMCN-VP

 

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm2020)

Desinges iColor

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC - MIỀN BẮC
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tế Xuyên - xã Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: 024.3827.1483 | Fax: 024.3878.0902

E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: pvdmcn.com.vn